sinavboard
Untitled 1

DİYANET İŞLERİ SINAVLARINA DAİR YÖNETMELİK ( RESMİ GAZETE)

Sınavlar ve sınavları açacak merciler

MADDE 6 – (1) Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına veya üniversitelere de yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.

(2) Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunanlar ile sabık görevlilerden, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara atanacaklar için, ihtiyaca göre Başkanlıkça uygun görülen yer ve zamanlarda sınav açılır.

(3) Başkanlık taşra teşkilatında bulunan şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara naklen atanacaklar için ihtiyaca göre, valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülecek zamanlarda sınav yapılır.

(4) Cami görevlisi kadrolarından münhal bulunan yerler için her ayın ilk Salı günü müftülüklerce yarışma sınavı yapılır.

(5) İlk defa Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına atanacaklar için Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda yeterlik sınavları yapılır. Söz konusu yeterlik sözlü ve uygulamalı sınavından önce Başkanlıkça yazılı sınav da yapılabilir.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır.

a) Yazılı yapılmış ise yazılı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 70 puan alamayanlar sözlü sınava katılamazlar.

b) Sözlü sınavdan veya sözlü-uygulamalı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

c) Sözlü sınav puanı/sözlü-uygulamalı sınav puanı sınav kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınavda/sözlü-uygulamalı sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

ç) Yazılı ve sözlü sınava/sözlü-uygulamalı sınava katılanların nihai puanları,  yazılı ve sözlü/sözlü-uygulamalı sınav puan ortalamaları alınarak tespit edilir. Ortalama alınırken yarım ve daha yukarı kesirler tam sayıya tamamlanır, yarımdan az olan kesirler dikkate alınmaz.

d) Cami görevliliği için yapılan yarışma sınavlarının değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundan en az yetmiş puan alınması esastır. Başarı listesinin hazırlanmasında; EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-6 sayılı Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması alınır.

DEMEK Kİ SORULARI KOMİSYON HAZIRLAR BAŞBAKANLIKÇA İSTENİRSE ÖSYM VEYA MEB HAZIRLAR