sinavboard

SİYER TESTİ 3

 
1-Rasulullah'ın doğum ve vefat tarihleri aşağıdalerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 572-632

B) 571- 632

C) 572- 630

D) 571- 630

2- Rasulullah hangi kabiledendir?

A) Ümeyye oğulları B) Haşim oğulları

C) Nedim oğulları D) Halim oğulları3- Annesinin sütü yetmediği için ona ilk süt anneliğini kim yapmıştır?

A) Halime

B) Süveybe

C) Amine

D) Ümmü Eymen


4- Rasulullah'ın süt kız kardeşi kimdir?

A) Şeyma

B) Fatma

C) Sevde

D) Rabia

5- Rasulullah'ın sürekli süt annesi kim olmuştur?

A) Süveybe

B) Amine

C) Halime

D) Hatice

6- Rasulullah'ın süt annesinin yanında kalırken gerçekleşen Şakkı Sadr olayı nedir?

A)Ayın yarılması

B) Koyunların sütünün artması

C) Ekinlerin artması

D) Göğsünün yarılması

7- Rasulullah'ı ilk himayesine alan kimdir?

A) Dedesi

B) Amcası

C) Babası

D) Dayısı


8- Rasulullah'ın “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?


A) Halime

B) Ümmü Eymen

C) Hatice

D) Ümmü Seleme


9- Rasulullahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Annesi Medine dönüşü vefat etmiştir

B) Annesi doğumundan sonra vefat etmiştir

C) Babası Rasulullah doğmadan ölmüştür

D) Babası kendisini çok seviyordu

10- Hz Muhammed’in peygamberlik işaretini ilk tespit eden kişi kim olmuştur?

A) Varaka

B) Bahira

C) Hz Hatice

D) Hz Ali

11- Haram aylarda yapılan savaşlara ne denir?

A) Ficar harbleri

B) Kutsal savaşlar

C) Ölüm harbleri

D) İntikam harbleri

12- Haram aylar hangileridir?

A) Recep, Şaban, Ramazan, Recep

B) Recep, Şaban, Zilkade,Zilhicce

C) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep

D) Zilkade, Zilhicce, Recep , Ramazan


13- Rasulullah kaç yaşında kimle evlenmiştir?


A) 39 yaşında Hatice

B) 40 yaşında Hatice

C) 25 yaşında Hatice

D) 30 yaşında Ayşe


14- Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah'ın çocuklarından değildir?

A) Kasım

B) Ümmü Rukiye

C)İbrahim

D) Fatma

15- Rasulullah'ın soyu hangi çocuğundan devam etmiştir?


A) Kasım

B) Abdullah

C) Zeynep

D) Fatma

16- Rasulullah'a ilk vahiy kaç senesinde nerede gelmiştir?


A) 610 Sevr mağarası

B)610 Hira mağarası

C) 615 Hira mağarası

D) 615 sevr mağarası


17-  İlk inen hangi sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatiha

B) Bakara

C) Alak

D) Müddesir


18- Rasulullah'a ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğunu anlayan kimdir?

A) Bahira

B) Hatice

C) Ebu Talip

D) Varaka

19- Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?

A) Hz Ebu Bekir

B) Hz Hatice

C)Hz Ömer

D) Hz Zeyd

20- Rasulullah İslamı açıktan anlatmaya başladığında ilk büyük tepkiyi veren kimdir?

A) Ebu Cehil

B) Ebu Lehep

C) Muğire bin Velid

D) Utbe


21- Rasulullah'ı himayesine alan amcası kimdir?

A) Ebu Lehep

B) Hamza

C) Ebu Talip

D) Abbas

22- Sadece Allah’a inandığı için şehit edilen ilk kadın müslüman kimdir?

A) Bilal

B) Habbap

C) Sümeyye

D) Yasir

23- Müşrikler Rasulullah'a inanmadıkları için bir takım ithamlarda bulunmuşlardır Aşağıdakilerden hangisi bu ithamlardan değildir?

A) Mecnun

B) Falcı

C) Yalancı

D) Şair

24- Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

A) Medine

B) Habeşistan

C) Taif

D) Mısır

25- Rasulullah Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak için ilk olarak nereye gitmiştir?

A) Medine

B) Taif

C)Habeşistan

D) Mute

26- Rasulullahi Taif dönüşü himaye eden kim olmuştur?

A) Ebu Talip

B) Abdulmuttalip

C) Adiyy oğlu Mutim

D) Ebu Bekir


27- Rasulullah hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa kaç senesinde nerede görüşmüştür?


A) 622- Akabe

B) 620- Safa tepesi

C) 621- Akabe

D) 621- Safa tepesi


28- Medinelilerin Mekkelilerden önce İslamı seçmelerinin sebebi nedir?

A) İslamı çok beğenmeleri

B) İslamı araştırmaları

C) Peygamberi iyi tanımaları

D) Yeni bir peygamberin geleceğini bilmeleri

29- Rasulullah'ın Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni kimdir?

A) Hz Mus’ap bÜmeyr

B) Hz Ali

C) Hz Abdullah b Mesud

D) Hz Osman

30- “Kulu Muhammed’i (as) bir gece Mescid’i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir” Ayetinde hangi olay anlatılmıştır?

A) Mescid’i Aksa’nın fethedileceği

B) İsra ve Miraç olayı

C) Hicret olayı

D) Fetih olayı

31- Rasulullah kaç senesinde Medine ye hicret etmiştir?

A) 620

B) 621

C) 622

D) 623

32- Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?

A) Hicrette

B) Mekkenin fethinde

C) Bedir harbinde

D) Miraç’ta

33- Mekke’den hicret ederek Medine’ye yerleşen müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara ne denir?

A) Muhacir

B) Ensar

C) Şahit

D) Havari

34- Rasulullah hicret ederken yerine kimi yatağında bırakmıştır?

A) Hz Ali

B) Hz Ömer

C)Hz Ammar

D) Hz Ebu Bekir

35- Rasulullah ilk mescidi nerede yaptırmıştır?

A) Mekke’de

B) Medine’de

C) Taif’te D) Kuba’da


36- Rasulullah Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı?

A) Esat b Zürare

B) Mus’ab b Ümeyr

C) Ebu Eyyüb’el Ensari

D) Enes b Malik


37- Rasulullah aşağıdakilerden kimin damadıdır?

A) Hz Ebu Bekir

B) Ebu Talip

C) Hz Osman

D) Hz Abdullah b Mesud


38- Rasulullah'ın mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir?


A) Ashabı Yemin

B) Ashabı Şimal

C) Ashabı suffe

D) Ashabı Kerim


39- Ezanı rüyasında görerek Rasulullaha gelip haber veren ilk sahabe kimdir?

A) Hz Ömer

B) Hz Zeyd b Abdullah

C) Hz Zeyd b Harise

D) Hz Mesut


40- Medine’de Rasulullah'a inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir?

A) Ebu Cehil

B) Ebu Süfyan

C) Abdullah b Übeyy

D) Abdullah b Vasi


41- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?

A) Kabe

B) Mescid’i Aksa

C) Mescid’i Nebi

D) Mescid’i Dırar


42- Bedir savaşı kaç senesinde kimlerle yapılmıştır?


A) Mekklilerle/ 620 B) Yahudilerle/ 624 C) Mekkelilerle/624 D) Mekkelilerle/ 622


43- Rasulullah'ın Bedir harbinde aldığı esirleri 10 kişiye okuma yazma öğretmesi sonucu serbest bırakması Rasulullah'ın hangi özelliğini belirtir?

A) Cesaretini

B) Affediciliğini

C) Öğretime verdiği önemi

D) Barış severliğini

44- Rasulullah'ın Medine’deki Yahudilerle yaptığı anlaşmayı ilk bozan hangi kabile olmuştur?


A) Beni Kaynuka

B) Beni Kureyza

C) Beni nadir

D) Hazreç


45- Bedir harbinden sonra müslüman olan ve Müslümanlığını gizleyerek Mekkedeki gelişmeleri Rasulullah'a haber veren amcası kimdir?

A) HzHamza

B) Ebu Talip

C) Abbas

D) Ebu Lehep

46- Rasulullah'ın “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı harb hangisidir?

A) Bedir

B) Uhut

C) Hendek

D) Hudeybiye


47-Rasulullah'ın iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe kimdir?

A) HzEbu Bekir

B) Hz Ömer

C) Hz Ali

D) Hz Osman


48- Rasulullahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz EbuBekir damadıdır

B) Hz Ömer Kayın babasıdır

C) Hz Ali Damadıdır

D) Hz Osman damadıdır


49- Hendek harbinde Medine’nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir?


A) Malik b Enes

B) Selman’ı Farisi

C) Bilal’i Habeşi

D) Habbab b Eret


50- Rasulullah'ın arkadaşlarıyla Kabeyi ziyaret etmeleri sırasında Hz Osman’ı elçi olarak Mekkelilere göndermişti Hz Osman’ın gecikmesi sonucu Rasulullah'ın istediği biat hangisidir?


A) Akabe biati

B) Nasır biati

C) Rıdvan biati

D) Sabır Biati


51- Rasulullah'ın aile çevresine ne denir?


A) Ehli Sofa B) Ehli Beyt C) Ehli Kelam D) Ehli Kitap


52- Rasulullah'ın hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir?

A) Doğumu B) Ölümü

C) Peygamberliği D) Hicreti


53- Rasulullah'ın son seferi nereye olmuştur?

A) Tebük

B) Taif

C) İran

D) Mısır

54- Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir?

A) Kan davaları kalkmıştır

B) Bütün insanlar eşit kabul edilmiştir

C) Can ve mal güvenliği ihlal edilmiştir

D) Irkçılık ret edilmiştir


55- Rasulullah'ın yattığı yer olan ve  çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı nedir?

A) Kabe

B) Ravzai Mutahhara

C) Ravzaia Reyhan

D) Ravzai Buhran


56- Rasulullah'ın doğduğu dönemde Arabistan’da aşağıdaki inançlardan hangisi yoktu?

A) İslam

B) Haniflik

C) Putperestlik

D) Hıristiyanlık57- Rasulullah'ın gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı nedir?

A) Mazlumlar cemiyeti

B) Hılful Fudul

C) Hılful fasih

D) Peygamber birliği

58- Rasulullah'ın hicretteki yol arkadaşı kimdir?

A) Hz Ebu Bekir

B) Hz Ömer

C) Hz Osman

D) Hz Ali59- Rasulullah hicret esnasında hangi mağaraya saklanmıştır?A) Hıra

B) Nur dağı

C) Sevr

D) kurba60-

I-Habeşistan hicreti

II- Miraç

III- İlk vahyin gelişi

IV- Taif yolculuğu


Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?


A) I,II,III,IV

B) II,I,III,IV

C) III,I, IV,II

D) III,I,II,IV

1-B

2-B

3-B

4-A

5-C

6-D

7-A

8-B

9-B

10-C

11-A

12-B

13-C

14-B

15-D

16-B

17-C

18-B

19-C

20-A

21-A

22-C

23-C

24-B

25-A

26-C

27-C

28-D

29-A

30- B31- C32- D33- B34- A35- D36- C37- A38- C39- B40- C41-B42- C43- C44- A45- C46-B47-D48- B

49- B

50-C51- B52- D53- A54- C55- B56- A57- B58- A59- C60- C
Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта