sinavboard
Untitled 1

TARİH KARMA TESTİ 3 ONLİNE

1-) Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin hangi ilkesine aykırılık oluşturur?
Cezai sorumluluğun şahsiliği
Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
Kanuni hakim güvencesi
Suç ve cezaların kanuniliği
Yasama işlemlerinin yargısal denetimi
Yasama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kanunla düzenleme alanı konu itibariyle sınırlandırılmamıştır.
Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her şey bir kanun konusu olabilir.
Yasama organı bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı düzenleyebilir.
Yasama organı, kanunla yeni bir bakanlık kuramaz.
Yasama organı devletin faaliyet alanı içindeki bir ilişkiyi bu alandan çıkarabilir.

 3-1982 Anayasası’na göre Meclis Başkanının üçüncü oylamada seçilebilmesi için gerekli olan üye tamsayısı oranı ne kadardır?
  Üçte iki
 Beşte üç
 Dörtte üç
 Beşte dört
  Salt çoğunluk

4-) Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmadığı halde, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığından yararlanır?
Başbakanlık müsteşarı
Milletvekili olmayan bakanlar
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
Meclis muhabirleri
Anayasa Mahkemesi Başkanı5-) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart aşağıdakilerden hangisidir?
Yazılı ve sert bir anayasanın varlığı
Anayasa Mahkemesinin bulunması
Hukuka saygılı bir yönetimin bulunması
Gelişmiş bir hukuk bilincine sahip olunması
Maddi olanakların yeterli olması
6-) Aşağıdaki anayasalardan hangisi, yürütmeyi hem bir “görev”, hem bir “yetki” olarak tanımlamıştır?
1876 Anayasası
1921 Anayasası
1924 Anayasası
1961 Anayasası
1982 Anayasası
7-) Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi, yargı denetimi dışında tutulmuştur?          
Bakanlar Kurulu Kararnamesi
Tüzükler
Yüksek Öğretim Kurulu Yönetmelikleri
Cumhurbaşkanılğı Kararnamesi
Bakanlık Yönetmelikleri
8-) Sıkıyönetim ilanına yetkili olan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhurbaşkanı
MG K görüşü alındıktan sonra, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
MG K görüşü alındıktan sonra, Genel Kurmay Başkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
Milli Güvenlik Kurulu
M G K görüşü alındıktan sonra, derhal toplantıya çağırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi

9-) Yürütme organının işlemleri, ister sübjektif, ister düzenleyici işlemler olsun, daima o alanı önceden düzenlemiş olan bir kanuna dayanmak zorundadır.
Bu açıklama, yasama yetkisinin hangi özelliğini belirtmektedir?
Genelliği
 Asliliği
Devredilmezliği
Objektifliği
Sürekliliği

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта