sinavboard
Untitled 1

ANAYASA HUKUKU TESTİ 1 ONLİNE

1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir
İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir.
Yasama ve yürütme kuvvetleri TBMM’de toplanmıştır.
Sosyal devlet ilkesi benimsenmiştir
Meclis bakanları gerektiğinde değişteribilmektedir.
2-) Türkiye’de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır?
1942
1946
1950
1962
1966

3-) 1982 Anayasasının hazırlanması sürecinde kurulan Danışma Meclisinin kaç üyesi vardır?
 160
 200
 40
 120
450

4-) Milletlerarası andlaşmaları onaylama ve yayımlama yetkisi kime aittir?
Cumhurbaşkanı
Bakanlar Kurulu
TBMM
Başbakan
Dışişleri Bakanı5-) 2001 değişikliği ile Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerinde iptale karar verebilmesi için ne kadar oy çokluğu şart koşulmuştur?
Üçte iki
Beşte üç
Üçte bir
Beşte iki
Beşte dört
6-) KHK’lar ne zaman yürürlüğe girerler?
A) Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıkları gün
B) Resmi Gazetede yayımlandıkları gün
C) TBMM tarafından kabul edildikleri gün
D) Bakanlar Kurulunun hazırladığı gün
 Resmi Gazetede yayımlandıktan 45 gün sonra
7-) Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılan 157 ve 158 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi olarak iki kanattan meydana geliyordu.
Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?          
Üyelerinin bir bölümünün bir çeşit iki dereceli seçimle belirlenmesi
  Siyasi partilerin kendi seçtikleri temsilcilerinin mecliste yer alması
Üyelerin tamamının Milli Birlik Komitesi tarafından seçilmesi
Devlet Başkanı’nın da seçimlerde etkili olması
Üniversiteler, barolar, yargı organları gibi kuruluşların temsilcilerinin de mecliste yer alması
8-)"Çağdaş sosyal devlette vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?
  İktidar partilerinin
Bütçe Kanununun
Maliye Politikasının
İktisadi Politikanın
Sosyal politikanın

9-) Seçim süresince ve seçimden sonra, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisi, aşağıdaki yargı organlarından hangisine verilmiştir?
Anayasa Mahkemesi
 Yüksek Seçim Kurulu
Yargıtay
  Danıştay
Bölge İdari Mahkemeleri

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта