sinavboard

AKAİD ONLİNE TEST 5

1-Sözlükte örf,Millet şeriat manalarına gelen kelime hangisidir?
Ceza
Din
ibadet
itaat

2-Din'ül Hak nedir?
Muharrer din
Hak din
Tahrif edilmiş din
Yeni din

3-Fırkayı Naciye terimi neyi ifade eder?
Kurtuluşa erenler
Ateşte olanlar
 İyi fırka
 Asıl fırka
 4-Ehli sünnet-i amme  diye bilinen mezheplerdendir?
Maturudiyye
Selefiyye
Kaderiyye
Hariciyye 

5-Önceki nesle mensup olanlar manasına gelen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Hariciyye
Selefiyye
E'şariyye
Cebriyye
 6-İtikatta mezheblerden olan Eşariyye mezhebinin kurucusunun tam adı nedir?
Ebul-Hüseyin b.Eşari
Ebul-İsmal el-Eşari
Ebul-Hasan Ali b.İsmail el-Eşari
Ebul-Hüseyin Ali b.İsmail el-Eşari
7-Te'vil yoluna gitmeyen,Tecsime düşmeyen bu mezhep ,sıfattiyye olarakta bilinir ,bu mezhep hangisidir?        
Cebriyye

Mu'tezile

Eşariyye
Selefiyye
8-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Eşariyye itikadi mezheptir
 Maturudiyye orta mezhep sayılır

Fahrettin Razi Selefi alimlerindendir

 Maturudiyye itikadi mezheptir

9-Aşağıdakilerden hangisi E'şari alimlerindendir?
  Fahrettin Razi
 Ebul Main
  İbni Humam
  Hakim es-Semerkandi

10-Aşağıdakilerden Hangisi Maturidi alimlerindendir?
Ebu seleme es-Semerkandi
el-Eşari
ibni Teymiyye
Şevkani

 11- Kur'anda ismi geçen , peygamber mi  veli kullardan mı  olduğu itilaflı olanların isimi verilmiştir?
Hz.Lokman
Hz.Zülkif
Hz.İdris
Hz.İshak
 
12-Peygamberlik sıfatlarındandır,akıl zeka,ile ilgili olan sıfat hangisidir?        
Nübüvvet
Risalet
Fetanet
Sadakat
13-Ayrılanlar, uzaklaşanlar manasına gelir.bu isme sahip mezhep hangisidir?
Hariciyye
 Cebriyye
Kaderiyye
 Mu'tezile
14- Allahın sevgili kullarının sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü Allah yardımı olarak nitelendirilen olaya denir?
 İstidraç
  Meunet

  Mucize

  İrhas
15- Peygamberlerin ,peygamber olmadan önceki  zamanda meydana gelen olağanüstü hallere ne denir?
 İstidraç
  İrhas

  Mucize

  Meunet

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта