sinavboard

AKAİD ONLİNE TEST 4

1-Peygamberlik vasıflarından  biri de erkek olmaktır ,görüşünü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Eş'ariyye
Caferiyye
Maturidiyye
Selefiyye
2-Doğru yol manasına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
Sıratal müstekim
Dinil Müstakim
Aleykum Sırat.
Sırat el-lezi

3-Adl,tevhid gibi görüşleri savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Mutezile
Caferiyye
 Eşariyye
 Selefiyye
 4-Ahiret alemi ile ilgili bir terim olup, bahçe manasına gelir.Eski Türklerde uçmağ tabiri kullanılmıştır,bu terim aşağıdakilerden hangisidir?  
Ahiret
Cehennem
Cennet
Sırat
5-Meleklere iman ile ilgili hangi bilgi yanlış verilmiştir?
Melekler  varlığı Kur'an ile sabittir
Melekler nurani varlıklardır
Dört büyük melek vardır
Malik,cennet meleğidir

6- Aşağıdakilerden hangisi eş'ari alimlerindendir?
Zemahşeri
Maturidi
ibni Teymiyye
Kadı Beyzâvi
7-Defter-i A'mal'ın anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?        
İyiliklerin yazıldığı
amel defteri
Kötülüklerin yazıldığı amel defteri

iyiliklerin ve kötülüklerin yazıldığı amel defteri
Allah'ı sevenlerin isminin yazıldığı defter
8-Peygamberler İndirilen sahifelerin sayısı  doğru seçenekte sıra ile verilmiştir?
10-50-30-10
 30-10-50-10

50-10-30-10
 
30-50-10-10
9-Kumaşın iki ucunu birleştirerek dikmek manasına gelen dini terim aşağıdakilerden hangisidir?
  Terfi
  Terfik
  Telfik
  Tenkit
10-İslam toplumunda doğup büyüyerek toplumdan öğrenilen imana ...........denir?
Taklidi iman
  icmali İman
Tafsili iman
Tahkiki iman
11-Dil ile Amentüyü kabul eden,kalp ile inkar eden kişilere............denir?
Kafir
Müşrik
Münafık
Mümin
 
12-sonradan olan şeylere benzememek  manasına gelen sıfat ile varlığı kendinden olmak sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?        
Kıyam-ı bi nefsih-vahdaniyet
Kıdem-Muhalefetun lil-havadis
Beka-Vucud
Muhalefettun lil-havadis-Kıyam-ı bi nefsih
13-Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarındandır?
İsmet
 Emniyet
Risale
 Mektubat

14- Aşağıdakilerden hangisinde Hz şit ve Hz.İbrahim'e a.s verilen  sahife sayısı doğru verilmiştir?
  50-10
  20-12
  30-10
  50-10
15-İmanın tamamını içine alan imana ne denir?
Taklidi iman
  icmali İman
Tafsili iman
Tahkiki iman

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта